Regulamin Festiwalu

Regulamin Festiwalu

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

REGULAMIN
SERWISU INTERNETOWEGO MIASTOGWIAZD.PL


1. Postanowienia wstępne

1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144,
poz. 1204 z późn. zm.) Fundacja Kultury i Sztuki - artHOLDING
z siedzibą w Warszawie, ustala niniejszy regulamin świadczenia
usług drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem i zobowiązuje
się do jego przestrzegania.

1.2. Operatorem serwisu internetowego miastogwiazd.pl, dalej
nazywanego Serwisem jest Fundacja Kultury i Sztuki - artHOLDING
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ogrodowej 28/30,
00-896 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 343024, posługująca
się numerem NIP 113-27-83-927 oraz numerem REGON 142137602,
dalej zwana także Fundacją.

1.3. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia
usług drogą elektroniczną przez Fundację za pośrednictwem serwisu
internetowego miastogwiazd.pl, dalej nazywanego Serwisem.

1.4. Użytkownik korzystający z Serwisu musi zaakceptować Regulamin
i zobowiązać się do przestrzegania zasad w nim zawartych.
Uruchomienie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z pełną
akceptacją i potwierdzeniem zrozumienia warunków niniejszego
Regulaminu.

2. Rodzaje i zakres usług świadczonych w ramach Serwisu

2.1. Fundacja świadczy usługi elektroniczne, polegające
na udostępnieniu danych i umożliwieniu ich wprowadzania. Usługi
są dostępne pod adresem miastogwiazd.pl - między innymi Serwis
Informacyjny Miasto Gwiazd, Forum Miasto Gwiazd, Newsletter Miasto
Gwiazd, blogi i komentarze.

2.2. Celem Serwisu jest dostarczanie użytkownikom informacji,
w szczególności związanych z Festiwalem Gwiazd w Żyrardowie,
jego organizacją, uczestnikami, prezentowanymi dziełami
umożliwienie dostępu do archiwum publikacji wydanych przez
Fundację oraz newsletterów. Serwis ma za zadanie umożliwić
użytkownikom sieci Internet prezentowanie ich opinii, komentarzy,
poglądów itp.

3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

3.1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu:
a) połączenie z siecią Internet;
b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wywołanie i przeglądanie
na ekranie komputera;
c) oprogramowanie umożliwiające czytanie plików PDF, mp3, flash.
Rekomendowana rozdzielczość ekranu wynosi 1024x768 i większa.

3.2. Wszelkie prawa do Serwisu należą do Fundacji, zaś prawa
do poszczególnych elementów jego zawartości (tj. tekstów, grafiki,
zdjęć, oprogramowania i pozostałych elementów chronionych prawem)
do Fundacji lub do podmiotów, których materiały zgodnie z prawem
są udostępniane przez Fundację w Serwisie.

3.3 Serwis w całości jak i poszczególne elementy jego zawartości
podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa,
a w szczególności ustaw: ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 90
poz. 631); ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r.
(Dz. U. Z 2001 nr 128 poz. 1402); ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (t.j. Dz. U. z 2003 nr 153
poz. 1503).

3.4. Korzystanie przez użytkowników z Serwisu oraz z materiałów
rozpowszechnianych w Serwisie możliwe jest jedynie w ramach
dozwolonego użytku przewidzianego przepisami ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych.

3.5. Każde inne wykorzystanie Serwisu i poszczególnych elementów
jego zawartości bez pisemnej zgody Fundacji lub bez pisemnej zgody
innych uprawnionych osób jest zabronione. Oznacza to zakaz
kopiowania, zwielokrotniania, dokonywania obrotu,
rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie serwisu internetowego
miastogwiazd.pl i poszczególnych elementów jego zawartości,
w tym także zakaz rozpowszechniania udostępnianych w Serwisie
aktualnych artykułów na tematy artystyczne, edukacyjne
lub krytyczne.

3.6. Informacje na temat możliwości nabycia praw na korzystanie
z konkretnych materiałów chronionych zamieszczonych w Serwisie
można uzyskać kierując zapytania na adres e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3.7. Użytkownicy mogą zamieszczać na swoich stronach internetowych
linki prowadzące do materiałów zamieszczanych w Serwisie,
pod warunkiem że takie strony zawierają treści zgodne z prawem,
czyli nie naruszają przepisów prawa, zasad współżycia społecznego
i dóbr prawem chronionych osób trzecich.

3.8. Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach
rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są
przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101,
poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144,
poz. 1204). Szczegółowe informacje na temat ochrony danych
osobowych i prywatności użytkowników Serwisu są zawarte
w informacji o prywatności, która stanowi immanentną część
Regulaminu.

3.9. Usługi udostępniane w ramach Serwisu mają charakter
nieodpłatny.

3.10. Korzystanie z konkretnych usług lub funkcjonalności
udostępnionych w Serwisie może wymagać rejestracji użytkownika
oraz przestrzegania regulaminów poszczególnych usług.

4. Tryb postępowania reklamacyjnego

4.1. Ewentualne reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu należy
zgłaszać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

4.2. Reklamacja powinna zawierać następujące dane: oznaczenie
podmiotu składającego reklamację - imię nazwisko lub nazwa
(dla podmiotów instytucjonalnych), przedmiot reklamacji.
Reklamacje będą rozpatrywane przez Fundację w ciągu 30 dni
roboczych od dnia otrzymania reklamacji (zawierającej dane,
o których mowa w zdaniu poprzedzającym).

5. Postanowienia końcowe.

5.1. Fundacja dołoży wszelkich starań w zakresie prawidłowego
funkcjonowania serwisu internetowego miastogwiazd.pl
i poszczególnych usług dostępnych w jego ramach, nie ponosi jednak
odpowiedzialności za zaistnienie przerw w funkcjonowaniu Serwisu
lub dostępnych w nim usług w przypadku zaistnienia problemów
technicznych niezależnych od niej lub będących wynikiem działania
siły wyższej.

5.2. Fundacja zastrzega sobie czasowe
wyłączanie Serwisu w całości
lub w części w związku z przerwami technicznymi, a także
wprowadzanie nowych rozwiązań funkcjonalnych, w tym podnoszących
poziom bezpieczeństwa i jakości działania Serwisu.

5.3. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu
powinny być zgłaszane administratorowi na adres e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

5.4. Regulamin obowiązuje od chwili udostępnienia na stronie
serwisu internetowego pod adresem: www.miastogwiazd.pl,
tj. od dnia 20.02.2010r.

5.5. Fundacja zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian
do Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od chwili ich
udostępnienia na stronie internetowej Serwisu.OCHRONA PRYWATNOŚCI

1. Fundacja – operator serwisu internetowego pod adresem:
miastogwiazd.pl przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności
użytkowników serwisu internetowego miastogwiazd.pl
i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych.

2. Dane osobowe użytkowników serwisu internetowego miastogwiazd.pl
zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe
zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204). Użytkownikom przysługuje
prawo wglądu do dotyczących ich danych osobowych oraz prawo do ich
poprawiania. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić
ani usunąć.

3. Dane osobowe użytkowników serwisu internetowego miastogwiazd.pl
zawarte w formularzach rejestracyjnych przetwarzane będą przez
Fundację wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych
w serwisie internetowym miastogwiazd.pl i w celach wskazanych
w formularzach rejestracyjnych dotyczących konkretnych usług.
Nadto mogą być one przetwarzane, za zgodą użytkowników serwisu
internetowego miastogwiazd.pl w prawnie usprawiedliwionych celach
Fundacji, w tym marketingu bezpośredniego własnych produktów
i usług serwisu internetowego miastogwiazd.pl oraz firm z nią
współpracujących. Administratorem danych osobowych jest Fundacja.

4. Fundacja nie przekazuje i nie dokonuje obrotu (nie sprzedaje,
nie użycza) danych osobowych użytkowników serwisu internetowego
miastogwiazd.pl innym osobom lub instytucjom, bez zgody
użytkownika. Przetwarzane przez Fundacje dane osobowe użytkowników
serwisu internetowego miastogwiazd.pl mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby
prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie
orzeczeń organów państwa.

5. Fundacja gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie,
dotyczące adresów IP użytkowników odwiedzających serwis
internetowy miastogwiazd.pl i korzystających z usług świadczonych
w ramach serwisu internetowego miastogwiazd.pl. Zebrane w ten
sposób informacje służą administrowaniu serwisem internetowym
miastogwiazd.pl, okresowym analizom statystyki odwiedzin,
ustaleniu, które strony odwiedzane są najczęściej, określeniu
poziomu funkcjonalności stron. Informacje dotyczące IP
użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa,
na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań
lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

6. Fundacja stosuje mechanizm tzw. cookies tj. plików
przechowywanych na dysku komputera użytkownika serwisu
internetowego miastogwiazd.pl służących, zachowaniu parametrów
nawigacyjnych użytkownika i statusu zalogowania. Mechanizm cookies
nie ma na celu do pozyskiwania jakichkolwiek informacji
o użytkownikach serwisu internetowego miastogwiazd.pl, stosowany
jest jedynie w celu agregowania danych statystycznych o ruchu
użytkowników serwisu internetowego miastogwiazd.pl. Użytkownik
może usunąć cookies, co nie spowoduje żadnych utrudnień
w korzystaniu z serwisu internetowego miastogwiazd.pl.

7. Serwis zwiera odnośniki/linki do innych stron WWW.
Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania
prywatności obowiązujące na tych stronach.

8. Pytania i wątpliwości w zakresie prywatności użytkownicy
serwisu internetowego miastogwiazd.pl mogą zgłaszać poprzez
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

9. W przypadku zmiany obowiązującej prywatności, odpowiednie
modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronie
serwisu internetowego miastogwiazd.pl.REGULAMIN FORUM INTERNETOWEGO SERWISU MIASTO GWIAZD

1. Regulamin niniejszy (dalej zwany Regulaminem Forum) określa
warunki uczestnictwa w forum dyskusyjnym (dalej zwanym Forum)
udostępnianym na w serwisie internetowym miastogwiazd.pl,
umieszczonym w domenie: www.miastogwiazd.pl
pod adresem: http://miastogwiazd.pl/forum.

2. Forum jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez
Fundację Kultury i Sztuki - artHOLDING z siedzibą w Warszawie,
przy ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa, wpisana przez Sąd
Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod
numerem KRS 343024, posługująca się numerem NIP 113-27-83-927 oraz
numerem REGON 142137602 (dalej zwaną Fundacją).

3. Forum zostaje udostępnione użytkownikom w celu zamieszczania
ich opinii i komentarzy na określone tematy oraz poznawania
i komentowania wypowiedzi innych jego użytkowników.
Każdy z użytkowników Forum zobowiązany jest do przestrzegania
Regulaminu Forum i zasad Netykiety.

4. Dostęp do Forum, możliwość zapoznania się ze zgromadzonymi
na nim wypowiedziami (dalej Wpisy) i zamieszczania własnych
Wpisów mają wszyscy użytkownicy sieci Internet odwiedzający serwis
internetowy miastogwiazd.pl.

5. Każdy użytkownik odwiedzający serwis internetowy
miastogwiazd.pl ma możliwość zarejestrowania się na Forum.
Użytkownik zarejestrowany zyskuje możliwość założenia jednego
konta i po zalogowaniu publikacji swoich Wpisów bez uprzedniej
moderacji.

6. Rejestracja na Forum następuje poprzez wypełnienie
elektronicznego formularza udostępnionego w serwisie internetowym
miastogwiazd.pl. Rejestracja wymaga podania adresu e-mail,
nazwy użytkownika (tzw. nick) stanowiącego login do serwisu
i hasła oraz akceptacji Regulaminu Forum. Po wysłaniu prawidłowo
uzupełnionego formularza elektronicznego użytkownik otrzymuje
e-mail z prośbą o potwierdzenie dokonania rejestracji na Forum.
Każdy użytkownik Forum może założyć tylko jedno konto.

7. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe
z ujawnienia przez użytkownika jego hasła przeznaczonego
do rejestrowania się na Forum, bez względu na okoliczności
i przyczyny jego ujawnienia.

8. Nazwa (nick) użytkownika może być dowolna, nie może jednak
naruszać przepisów prawa i dóbr prawem chronionych innych osób,
ani zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów. Nazwa
przyjęta przy rejestracji użytkownika identyfikuje go na Forum,
służy do oznaczania jego Wpisów i umożliwia logowanie przy
wejściach na Forum. Nazwa użytkownika nie może zwierać znaków
niestandardowych i składać się z więcej niż 15 znaków.

9. Każdy użytkownik Forum zobowiązany jest do przestrzegania
przepisów prawa, Regulaminu Forum oraz zasad Netykiety.
Wpisy zamieszczane przez użytkowników Forum nie mogą zawierać:
a) treści sprzecznych z prawem np. zawierających groźby,
obraźliwych, naruszających godność, prywatność lub pozostałe
dobra osobiste innch osób, naruszających prawa autorskie
i inne dobra prawem chronione;
b) treści sprzecznych z zasadami współżycia społecznego
i z dobrymi obyczajami, a w szczególności: wulgarnych,
obscenicznych, nienawistnych, agresywnych, dyskryminujących
i innych tego rodzaju;
c) treści propagujących działania prawem zakazane;
d) treści reklamowych, zawierających spam, wiadomości typu
łańcuszków szczęścia;
e) linków prowadzących do stron www zawierających treści o jakich
mowa powyżej, a w szczególności pod lit. a) – c);
f) treści i zachowań łamiących zasady netykiety.

10. Każdy użytkownik Forum zamieszcza Wpisy na Forum
wyłącznie na swoją odpowiedzialność. Fundacja nie ponosi
odpowiedzialności za treść Wpisów zamieszczanych przez
użytkowników Forum.

11. Fundacja zastrzega sobie prawo usuwania Wpisów łamiących
zasady Regulaminu Forum, a w szczególności jego pkt. 9
oraz usuwania bez uprzedniego ostrzeżenia kont użytkowników Forum
dopuszczających się rażących i uporczywych naruszeń zasad
Regulaminu Forum, a w szczególności jego pkt. 9.

12. Wpisy mogą być zgłaszane do usunięcia przez użytkowników Forum
poprzez wybór opcji zgłoś do usunięcia widniejącej przy każdym
Wpisie.

13. Przy Wpisie użytkownika może zostać ujawniona część adresu IP
komputera, z którego wysyłany jest Wpis. Dane użytkowników Forum
zgromadzone przez Fundację mogą być udostępniane uprawnionym
organom państwa na ich żądanie na potrzeby prowadzonych
przez nie postępowań. Fundacja dołoży starań w celu ochrony danych
użytkowników Forum, jednakże nie odpowiada za włamania hackerskie,
mające na celu pozyskanie danych użytkownika.

14. Zamieszczając Wpisy na Forum użytkownik Forum udziela
jednocześnie zgody na rozpowszechnianie tych Wpisów wraz z nazwą
(nickiem) użytkownika Forum we wszystkich serwisach
i wydawnictwach wydawanych przez Fundację oraz jej bazach danych.

15. Fundacja dołoży starań w celu zapewnienia prawidłowego
działania Forum oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów
dotyczących jego funkcjonowania. Fundacja zastrzega sobie czasowe wyłączanie Serwisów, w ramach którego funkcjonuje Forum w związku
z przerwami technicznymi, a także wprowadzanie nowych rozwiązań
funkcjonalnych, w tym podnoszących poziom bezpieczeństwa i jakości
działania Forum.

16. Ewentualne reklamacje dotyczące funkcjonowania Forum winny
być zgłaszane na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i powinny
zawierać następujące dane: oznaczenie podmiotu składającego
reklamację - imię nazwisko lub nazwę (dla podmiotów
instytucjonalnych), adres zamieszkania/siedziby, adres e-mail)
przedmiot reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez Fundacje
w ciągu 30 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji
zawierającej dane, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

17. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Forum winny
być zgłaszane administratorowi na adres e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

18. Fundacja jest uprawniona do zamknięcia Forum oraz
do zamykania, usuwania lub archiwizowania określonych wpisów
i wątków na Forum w dowolnym czasie i bez podawania przyczyny.

19. Regulamin Forum obowiązuje od chwili udostępnienia w Serwisie,
tj. od dnia 20.02.2010.

20. Fundacja zastrzega obie możliwość wprowadzania zmian do
Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od chwili ich
udostępnienia w Regulaminie.NETYKIETA

1. Zapoznaj się dokładnie z Regulaminem Forum i przestrzegaj
jego zasad.
2. Zakładając nowy wątek sprawdź na Forum czy taki wątek
nie został już założony/otwarty.
3. Przystępując do konkretnej dyskusji pisz na temat (zakaz
pisania off-topic).
4. Nie wysyłaj materiałów i linków reklamowych, ani nie spamuj.
5. Nie wysyłaj tzw. łańcuszków szczęścia.
6. Nie pisz WIELKIMI LITERAMI.
7. Unikaj wypowiedzi zdawkowych lub lakonicznych – typu „tak”, „ok.”, „super”, „ja też” i nie używaj nadmiernie emotikon
(mają być dodatkiem do tekstu a nie główną treścią wypowiedzi).
8. Nie wysyłaj wielokrotne tej samej wiadomości lub wielu różnych wiadomości w bardzo krótkich odstępach czasu (zakaz floodowania).
9. Unikaj zbyt obszernych cytatów.
10. Dbaj o poprawność i czystość języka swoich wypowiedzi.
Nie przeklinaj.
11. Nie atakuj i nie obrażaj innych użytkowników Forum.
12. Do innych użytkowników Forum zwracaj się po nicku/nazwie
lub po imieniu, nigdy samym nazwiskiem.
13. Jeśli dyskusja ma dotyczyć tematów prywatnych, prowadź ją poza Forum.
14. Nie naruszaj prywatności innych użytkowników.
15. Nie wysyłaj na Forum wiadomości do innych użytkowników
z jawnymi adresami poczty elektronicznej, danymi osobowymi
i teleadresowymi innych osób.
16. Nie podszywaj się pod innych i nie występuj na Forum pod różnymi nickami/nazwami.
17. Ignoruj użytkowników nastawionych na wywołanie kłótni („wojny obelg”, „flame”, „flame war”, „trolling”) i dezorganizację Forum.
18. Nie zamieszczaj wypowiedzi niezgodnych z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
19. Pamiętaj, że nie jesteś anonimowy w sieci, ponosisz odpowiedzialność za swoje wypowiedzi, a twoje Wpisy naruszające zasady Netykiety i Regulaminu Forum mogą być usuwane.
20. Nie wysyłaj na Forum wiadomości zawierających uwagi dotyczące funkcjonowania Forum. Zgłoś je administratorowi na adres e-mail podany w Regulaminie Forum.

Mury Miasta Sztuk

odwiedziło do tej pory ponad 3500 artystów, ponad 500 znanych i rozpoznawalnych osobistości świata nauki, kultury i sztuki.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem